LICEUL TEHNOLOGIC  „VASILE GHERASIM”

COMUNA MARGINEA, JUDEȚUL SUCEAVA, STRADA PRINCIPALĂ NR.918, TELEFON/FAX 0230416152, EMAIL: scmarg1@yahoo.com

ANUNȚURI

       21.05.2024  Anunț concurs 0,5 normă  informatician I. S. --- condiții, calendar, bibliografie( descarcă  aici)

Calendarul de desfășurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 16/05/2024

    – termenul de depunere a dosarelor în data de 30/05/2024 , ora 12:00, la sediul instituției;

   - selecția dosarelor în data de: 31/05/2024 , ora 10:00, la sediul instituției;

   - afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 31/05/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

   - termen de contestare la selectia dosarelor în data de 03/06/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

   - afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor privind selectia dosarelor în data de 03/06/2024 , ora 13:00, la sediul institutiei.

       Proba scrisă: - proba scrisă în data de 07/06/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;

 - afișarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 07/06/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

- termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 10/06/2024 ora 14:00, la sediul instituției;

- afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor probei scrise în data de 10/06/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

       Proba practică: - proba practică în data de 11/06/2024, ora 10.00, la sediul instituției;

- afișarea rezultatelor de la proba practică în data de 11/06/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

- termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 12/06/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;

- afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor probei practice în data de 12/06/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

       Afișarea rezultatelor finale în data de 12/06/2024 , ora 16:00, la sediul instituției

                               MODEL  FIȘĂ  DE  ÎNSCRIERE

20.01.2023 Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitori (aici)

19.01.2023  Rezultate proba scrisă concurs ocupare posturi vacante îngrijitori

10.01.2022                          ACTUALIZARE CALENDAR OCUPARE POSTURI VACANTE - 2 posturi îngrijitori

23.12.2022

Publicare anunț posturi.gov

23.12.2022

Afișare anunț la sediul unității

23.12.2022 – 09.01.2023

Depunere dosare

09.01.2023

10.01.2023 până la ora 12,00

Analiza dosarelor, afișare selecție dosare

11.01.2023 până la ora 12,00

11.01.2023 până la ora 15,00

 

Contestații selecție dosare

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

19.01.2023,  ora 09,00

Proba scrisă

19.01.2023,  ora 13,00

Rezultate probă scrisă

19.01.2023,  intervalul 13,00 – 14,00

Depunere contestații proba scrisă

19.01.2023 ora 14,30

Afișare rezultate contestații probă scrisă

20.01.2023,  ora 13,00

Proba practică

20.01.2023,  ora 14,15

Rezultate probă practică

20.01.2023,  intervalul 14,15 – 14,30

Depunere contestații proba practică

20.01.2023 ora 14,45

Afișare rezultate contestații probă practică

20.01.2023,  ora 15,00

Proba interviu

20.01.2023,  ora 16,15

Rezultate probă interviu

20.01.2023,  intervalul 16,15 – 16,30

Depunere contestații proba interviu

20.01.2023 ora 16,45

Afișare rezultate contestații probă interviu

20.01.2023,  ora 17,00

Afișarea rezultatelor finale

 

 

 

23.12.2022  Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” anunță scoaterea la concurs a două posturi de îngrijitor pentru perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

A. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele pentru concurs se depun la sediul unității, compartimentul secretariat, telefon 0230416025, persoana de contact 0757627215, email: scmarg1@yahoo.com  

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afișare): 09.01.2023, ora 15:00, la sediul instituției.

 

B.  Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

C. Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii generale: medii

2. Perfecționări (specializări): Nu necesită

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): NU

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: NU dar poate constitui un avantaj aptitudinile de acordare a primului ajutor

6. Disponibilitate pentru program flexibil / schimburi(in condițiile unui învățământ desfășurat în două schimburi)

7. Vechime: NU SE CERE.

 

                                    D. Bibliografie și tematică pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor:

 

Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor(link);

Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;

Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr: 3946 din 01.06.2001 norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ și educație( link)

Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea și securitatea muncii cu modificările și completările ulterioare – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății in munca nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicat㠖 Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.247-252, cu modificările și completările ulterioare.

Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

https://www.edums.ro/2020-2021/Ordin%20MS.%20Normele%20de%20igien%C4%83%20din%20%C8%99coli.pdf

https://www.igienaphs.ro/stiri/87-igiena-in-unitatile-de-invatamant.html

 

TEMATICA

1. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ.

2. Reguli de depozitare a produselor de curățenie (link)

3. Echipamentul de protecție

4. Curățenia si dezinfecția

5. Noțiuni fundamentale de igienă

6. Managementul deșeurilor

7. Norme de prevenire si stingere a incendiilor în unitățile de învățământ

8. Obligațiile lucrătorului

9. Conduita profesională a personalului contractual

10. Atribuții conform fișei postului ( vezi model)

 

 

E. Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

-    termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afișare): 09.01.2023, ora 15:00, la sediul instituției;

-    selecția dosarelor: 10.01.2023 și comunicarea rezultatelor prin afișare la sediul instituției -ora 16:00;

-    proba scrisă în data de19.01.2023, ora 09.00, la sediul instituției;

-    afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 12:15

-    proba practică în data de 19.01.2023, ora 13:00, la sediul instituției;

-    afișarea rezultatelor de la proba practică: 14:00

-    proba interviu în data de 19.01.2023, ora 15:00, la sediul instituției.

-    afișarea rezultatelor de la proba de interviu: 17:00

-    afișarea rezultatelor finale: 20.01.2023 ora 08:30

 

Termenele în care se pot depune contestații, respectiv afișarea rezultatelor contestațiilor:

-  se pot depune contestații până în data de:  20.01.2022, ora 10:00 - 15:00 la sediul instituției.

-  afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 25.01.2022, ora 15:00, la sediul instituției.

 

                                                                        

 

CÂND SE FAC ÎNSCRIERILE?

 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ETAPA I:

š 4-11 iulie 2022- completarea opțiunilor în fișele de înscriere

š 14 iulie 2022- repartizarea computerizată

š 15-20 iulie 2022- depunerea dosarului de înscriere

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ETAPA a II-a:

š 1-3 august 2022- completarea opțiunilor în fișele de înscriere

š 4-5 august 2022- repartizarea candidaților. AVANTAJELE școlarizării la Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” :

 * domenii de calificare în concordanță cu cererea de pe piața muncii; * instruire practică la agenți economici de profil și în atelierele școlii;

 * naveta asigurată prin transportatori colaboratori;

* absolvenții învățământului profesional primesc certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, iar cei care promovează și examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și își pot continua studiile în clasa a XI-a de liceu, în condițiile legii și ale reglementărilor specifice stabilite de MEN.

* elevii din învățământul liceal beneficiază de susținere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin programul social „Bani de liceu”, în cuantum de 250 de lei lunar, iar cei din învățământul profesional prin ,,Bursa Profesional㔠în cuantum de 200 de lei lunar.

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

 

 CINE SE POATE ÎNSCRIE ?

 * elevii de clasa a VIII-a din seria curentă, care trebuie să facă dovada promovării clasei la sfârșitul anului școlar;

 * absolvenții claselor a VIII-a din serii anterioare care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 și care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ

UNDE SE FAC ÎNSCRIERILE?

• la secretariatul Liceului Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea.

CÂND SE FAC ÎNSCRIERILE?

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL  ETAPA I: · 4-8 iulie 2022- Înscrierea candidaților, pe baza fișei de înscriere, la secretariatul liceului;

 · 14 iulie 2022- Proba suplimentară de admitere (dacă este cazul)

· 15 iulie 2022- Afișarea listei candidaților declarați admiși, respectiv a celor respinși.

· 18-21 iulie 2022- Depunerea dosarelor de înscriere

· 25 iulie 2022- Afișarea listei cu locurile rămase libere

ETAPA a II-a:

· 26-28 iulie 2022- Înscrierea candidaților, pe baza fișei de înscriere, la secretariatul liceului

· 1 august 2022- Proba suplimentară de admitere (dacă este cazul)

· 3 august 2022- Afișarea listei candidaților declarați admiși, respectiv a celor respinși.

 · 4, 5, 8 august 2022- Depunerea dosarelor de înscriere

· 8 august 2022- Afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurilor rămase libere după depunerea dosarelor de înscriere.

· ETAPA A III-A: 9-10 august - rezolvarea cazurilor speciale

01.10.2021                  Număr persoane vaccinate: personal didactic=24, personal nedidactic =1, rata de vaccinare=47,16%

25.10.2021                  Anunț angajare prin concurs - 0,5 normă post inginer de sistem, personal didactic auxiliar (vezi anunț)

19.06.2021                    Examenul de evaluare nationala clasa a VIII-a, an școlar 2020-2021

11.12.2020                  Angajare prin concurs, pentru perioadă nedeterminată, fochist și îngrijitor

                                    Aici vedeți documentele in format pdf :  Anunț,        Calendar concurs,       fisa postului fochist,            fisa postului îngrijitor

19.10.2020                  angajare, prin concurs , pentru perioadă nedeterminată, post muncitor fochist și post îngrijitor ( vezi documente in format pdf : anunț+bibliografie , calendar concurs, fișa postului ingrijitor, fisa postului fochist)

10.09.2020                  Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 ( vizualizare document pdf)

17.08.2020                  informare program național școala de acasă (informare, cerere înscriere, declarație )

06.07.2020                  lista elevi înscriși la învățământul profesional sesiunea i  2020 (vizualizare document pdf)

25.05.2020                  Adresa Nr.29747/20.05.2020 privind încheierea situației școlare și înscrierea la examenul de evaluare națională (vizualizare document pdf)

Procedura nr. 26651/ 14.02.2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin examenele naționale: evaluarea națională si examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020 (vizualizare document pdf)

OMEN 4916/2019 (vizualizare pdf) și OMEC 4248 (vizualizare pdf) privind organizarea și desfășurarea examenului de EVALUARE NAȚIONALĂ 2019-2020

OMEC 4115/2020 ( vizualizare pdf) privind programele de examen pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ (anexa 1) și BACALAUREAT ( anexa 2)

ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021( vizualizare pdf)

ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020 Pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021 (vizualizare pdf)

ORDIN nr. 4325/22mai 2020 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021 (vizualizare pdf)

ORDIN nr. 4.266/840/2020 punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României (vizualizare pdf)

ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile /instituțiile de învățământ, instituțiile    publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării (vizualizare pdf)

 

 

 

11.05.2020              procedura și calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul          școlar 2020-2021  

                                    https://www.edu.ro/au-fost-aprobate-procedura-%C8%99i-calendarul-privind-%C3%AEnscriereare%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-pre%C8%99colar

07.04.2020              Documente necesare pentru achiziția de computere prin Programul Euro 200

                                    Adverință EURO 200,              Cerere EURO 200,      Hotărâre de Guvern               

 

27.02.2020              Calendar ocupare post muncitor calificat (vezi document pdf)

27.02.2020              Anunț angajare muncitor calificat, durată nedeterminată (vezi document pdf) și fișa postului ( vezi document pdf)

9.12.2019                Anunț angajare post secretar pentru perioadă de timp determinată (vezi document pdf)

9.12.2019                Calendar desfășurare concurs post de secretar pe perioadă de timp determinată (vezi document pdf)

2.12.2019                ANUNȚ PRIVIND ANULAREA CONCURSULUI PRIVIND ANGAJAREA UNUI SECRETAR ( descarcă PDF)

2.12.2019                ANUNȚ PRIVIND ANULAREA CONCURSULUI PRIVIND ANGAJAREA UNUI SECRETAR ( descarcă PDF)

2.12.2019                ANUNȚ ACHIZIȚIONARE  AUTOTURISM (descarcă PDF)

19.11.2019              ANUNȚ ANGAJARE -PRIN CONCURS- POST SECRETAR (descarcă PDF)

19.11.2019              CALENDAR CONCURS SECRETAR (descarcă PDF)

19.11.2019              FIȘA POSTULUI SECRETAR (descarcă PDF)

26.10.2019              ANUNȚ ANGAJARE - PRIN CONCURS- PERIOADĂ NEDETERMINATĂ NR.3570/25.10.2019 (CLICK AICI)

26.10.2019              CALENDAR CONCURS (descarcă pdf)

26.10.2019              Fișa postului – muncitor calificat (descarcă pdf)

26.10.2019              Fișa postului  - îngrijitor (descarcă pdf)