METODOLOGII----------DOCUMENTE UTILE

19.08.2022      DESCARCĂ MODEL CERERE  în format editabil pentru obținerea sprijinului educațional prevăzut prin OUG nr. 133/07.08.2020  privind unele măsuri pentru sprijinirea  categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile , precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Condițiile pentru elevi (clasele P – VIII):

“Elevii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținere familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară (salariul minim brut în 2022 este 2.550 RON, 50% reprezintă 1.275 RON).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna iulie a anului în care se face solicitarea.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar (5 septembrie pentru anul școlar 2022-2023).

Conform legii, prin familie se înțelege:

Documente necesare:

Documentele justificative necesare:

 

Adeverințe și alte documente  privind veniturile nete realizate de membrii familiei; acestea pot fi adeverințe eliberate de angajator sau de entități asimilate acestuia sau adeverințe emise de organul fiscal de care aparține solicitantul , precum si declarația fiscală în situația în care solicitantul obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;  pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial, adeverințele de venit trebuie să reflecte venitul net realizat de membrii familiei în luna iulie.

 

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

C A L E N D A R U L MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

            GRADAȚII DE MERIT-METODOLOGII-FIȘE https://isj.sv.edu.ro/index.php/gradatii-de-merit