1. VIZIUNEA ȘCOLII

 

Aspirațiile, pasiunile și interesele elevilor noștri sunt prioritatea școlii, urmărindu-se totodată crearea mediului favorabil dezvoltării personale și pregătirii pentru integrarea facilă în piața muncii.

 

2. MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC ”VASILE GHERASIM” MARGINEA

 

Misiunea liceului nostru este formarea unui absolvent autonom și responsabil, capabil să ia decizii informate și să se integreze în comunitate, care-și cunoaște propria valoarea și a cărui pregătire să-l facă competitiv pe piața muncii locale și comunitare.

 

Valorile liceului

 

Lucrul în echip㠖 manifestat prin crearea de relații interpersonale armonioase care se fundamentează pe colegialitatea, prietenie și respect.

 

Tenacitate – manifestată prin optimizarea procesului de distribuire a resurselor în vederea atingerii obiectivelor propuse.

 

Valorificare – caracterizată prin punerea în valoare a resurselor umane și materiale în scopul optimizării actului educațional.

 

Grij㠖 evidențiată prin atenția la detalii și prin tendința permanentă spre perfecționare prin instruire continuă.

 

Principiile care sunt cultivate în cadrul Liceului Tehnologic ,,Vasile Gherasim”, Marginea sunt următoarele:

 

                                   toți elevii doresc să învețe și ei trebuie încurajați în acest sens; dacă unii refuză să o facă sau întâmpină dificultăți, ei trebuie ajutați să le depășească și să nu fie etichetați drept „dificili";

 

                                   toți copiii au capacitatea de a învăța. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătățire continuă a performanțelor și a încrederii lor în forțele proprii, nu cel de cuantificare a eșecurilor;

 

                                   competiția este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metod㠄sfântă" de predare; există loc pentru o multitudine de metode;

 

                                   în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.

 

                                   școala creează și întreține strânse legături cu comunitatea locală.

 

Obiectivul Liceului Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea este cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate următoarele „percepte":

                                   copiii trebuie respectați și ascultați;

 

                                   atât copiii, cât și aspirațiile acestora nu trebuie îngrădite;

 

                                   căutarea metodelor de îmbunătățire a înțelegerii, cunoașterii și a abilităților practice reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;

 

                                   copiii sunt încurajați să creadă că pot și trebuie să facă bine un lucru „de prima dată";

 

                                   teama nu are ce căuta în acest proces;

 

                                   părinții sunt încurajați să joace un rol activ în cadrul acestui proces.

 

Obiective generale și specifice

 

1.  Promovarea învățământului tehnic și adaptarea ofertei educaționale la cerințele operatorilor economici, în vederea creșterii gradului de inserție socială a absolvenților.

 

   1.1. Inițierea unui dialog premanent și flexibil cu operatorii economici interesați ori dezvoltarea relațiilor deja existente pentru ajustarea ofertei educaționale în vederea plierii pe cerințele pieței muncii.

 

    1.2. Creșterea calității activităților desfășurare în cadrul procesului educațional tehnic.

 

    1.3. Creșterea exigenței în evaluarea deprinderilor formate în conformitate cu standardele existente.

 

    1.4. Asigurarea condițiilor de participare a elevilor la stagiile de practică comasată.

 

    1.5. Adaptarea planului de școlarizare la solicitările pieței muncii și promovarea intensă a ofertei educaționale a unității.

     1.6. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele naționale, respectiv la concursuri și olimpiade, cu ajutorul optimizării procesului de predare – învățare – evaluare.

 

2. Asigurarea respectării egalității de șanse în educație, reducerea gradului de absenteism și abandon școlar și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale.

 

   2.1. Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă și de perfecționare.

 

2.2. Încadrarea școlii cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic conform prevederilor legale în vigoare.

2.3. Creșterea numărului de profesori care promovează și aplică metode de învățare centrate pe elev și care uzitează de instrumente variate pentru evaluarea rezultatelor învățării, cu cel puțin 2% față de anul școlar precedent.

 

2.4. Reducerea ratei de absenteism școlar în rândul claselor din învățământul obligatoriu cu 5 procente față de anul școlar anterior.

 

2.5. Scăderea abandonului școlar cu 2% față de anul școlar precedent.

 

 

3. Crearea și dezvoltarea perteneriatelor educaționale între școală și părinți, comunitate și alte entități.

 

3.1. Dezvoltarea de parteneriate la nivel local, național și internațional alături de alte unități de învățământ profesional și tehnic, operatori economici ori instituții și organizații non-guvernamentale.

 

3.2. Promovarea mai intensă a liceului și îmbunătățirea imaginii acestuia în cadrul comunității.

 

3.3. Creșterea calității actului educațional.

 

4. Atragerea de noi surse de finanțare, respectiv gestionarea eficientă a celor existente.

 

4.1. Asigurarea unei finanțări alternative a proiectelor educative prin intermediul sporiri donațiilor și a sponsorizărilor.

 

4.2. Elaborarea și implementarea a cel puțin unui proiect per an școlar care implică finanțare prin programe naționale ori europene.

 

4.3. Realizarea execuției bugetare la termen, în deplină conformitate cu legislația de resort.

 

4.4. Îmbunătățirea bazei materiale a unității, prin înlocuirea anumitor dotări ale cabinetelor, laboratoarelor tehnologice, respectiv ale atelierelor de profil.

 

5. Asigurarea mediului prielnic realizării unui act educațional de calitate și a unui climat de siguranță.

 

5.1. Aplicarea cu consecvență a procedurilor de combatere a violenței și a prevederilor ROI.

 

5.2. Asigurarea resurelor umane și materiale pentru o mai bună monitorizare a comportamentului elevilor în cadrul liceului.

5.3. Asigurarea coerenței manageriale prin raportarea la documentele de analiză și diagnoză, la proiectarea managerială, la deciziile și hotărârile CA și CP.

 

5.4. Eficientizarea activității compartimentelor funcționale.

 

5.5. Aplicarea conformă a prevederilor legale din domeniul încadrării, normării și salarizării și pe linie de PSI și SSM.

 

5.6. Asigurarea egalității de șanse a elevilor cu cerințe educaționale speciale.